[HỌC JAVASCRIPT 02] KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Bài học hôm nay là cách sử dụng biến trong Javascript.
Trong máy tính, khái niệm data (dữ liệu) là bất cứ thứ gì có ý nghĩa với máy tính. Trong JavaScript, có bảy loại dữ liệu (data type) là: undefined, null, boolean, string, symbol, number, và object.

#1 KHAI BÁO BIẾN TRONG JAVASCRIPT

Để khai báo biến trong JavaScript, người ta sử dụng từ khóa var giống ví dụ bên dưới:

var bienDauTien;
var bienThuHai;

Trong ví dụ trên, chúng ta đã khai báo 2 biến là bienDauTienbienThuHai trong JavaScript.

Lưu ý: Tất cả câu lệnh trong JavaScript đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy ; (semicolon).

Một lưu ý khác: Biến trong JavaScript phải được tạo thành từ số, kí tự, dấu $ và dấu _. Biến không được chứa dấu khoảng trắng hay không được bắt đầu bằng số. Một ví dụ để minh chứng cho điều này:

/* Sau đây là các biến khai báo đúng trong JavaScript */
var _leNhatThanh;
var $leNhatThanh;
var lenhatthanh20;
/* Và sau đây là những biến khai báo sai */
var 20lenhatthanh; // sai vì bắt đầu bằng số
var le nhatthanh; // sai vì có khoảng trắng
var lenhatthanh#^; // sai vì có ký tự đặt biệt không được phép

Điều lưu ý cuối cùng, biến trong JavaScript phân biệt chữ hoa thường. Nghĩa là lenhatthanhLeNhatThanh là hai biến hoàn toàn khác nhau.

#2 PHÉP GÁN TRONG JAVASCRIPT

Phép gán (Assignment operator) dùng để lưu giá trị vào biến, nếu bạn học lập trình thì bạn sẽ dùng phép gán hằng ngày. Chúng ta sử dụng dấu bằng = cho phép gán.
Bạn hãy xem một vài phép gán trong ví dụ bên dưới:

// Gán giá trị 5 (số nguyên) vào biến myNumber
myNumber = 5;
// Gán giá trị "lenhatthanh" (chuỗi) vào biến myString
myString = "lenhatthanh";
// Bạn sẽ hiểu ngay ví dụ này
myVar = 5;
myNum = myVar;

#3 UNINITIALIZED VARIABLES

Có một khái niệm khá đơn giản nhưng không phải lập trình viên nào cũng nhớ, nhưng không nhớ cũng không vấn đề gì. Đó là khái niệm initialize, nghĩa là khởi tạo một biến trong JavaScript.

Quay lại ví dụ trên, khi bạn dùng từ khóa var, đây là lúc bạn khởi tạo một biến. Bây giờ mình sẽ xem thêm một vài ví dụ nữa để hiểu về khái niệm uninitialized variable.

Tìm hiểu thêm về uninitialized variable.

var a = 0;
var b;

Trong ví dụ trên, biến chúng ta đã khởi tạo 2 biến là ab. Nhưng chỉ có biến a là có giá trị khởi tạo qua phép gán.
Còn biến b hoàn toàn chưa có giá trị, vì lý do đó, biến b là một biến uninitialized variable.

Vậy một uninitialized variable (cụ thể ở đây là biến b) sẽ chứa gì trong đó? Câu trả lời là, biến b sẽ chứa giá trị undefined.

Và nếu bạn thực hiện các phép toán (phép toán bạn sẽ được học sau) trên biến undefined, kết quả sẽ là NaN, nghĩa là “Not a Number“. Vấn đề này bạn sẽ được học trong bài sau về các phép toán cơ bản trên JavaScript.

#4 KẾT

Qua bài này, bạn đã nắm được phần nào về biến trong JavaScript. Còn nếu bạn vẫn gặp vấn đề với biến, thì bạn hãy nghiên cứu lại bài này một lần nữa. Hoặc xem bài tiếp theo về các phép toán trong JavaScript và hàm console.log().

Xem thêm:
[HỌC JAVASCRIPT 01] GIỚI THIỆU JAVASCRIPT

Leave a Reply